Teisės aktai

Lietuvoje šiuo metu galioja keli įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai, nustatantys gyvūnų globos bei laikymo taisykles. Lietuva taip pat yra ratifikavusi kelias tarptautines sutartis dėl gyvūnų apsaugos. Atskirai teisės aktais yra reglamentuojama nykstančių gyvūnų rūšių apsauga. Žirgų globa atskirai teisės aktuose nėra išskiriama ir patenka į bendrą gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros reglamentavimą. Tačiau galima išskirti konkrečius teisės aktus ir esmines jų nuostatas, kurios yra reikšmingos, siekiant užtikrinti žirgų apsaugą.

Nacionaliniai teisės aktai

Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas

Šis įstatymas apibrėžia gaires, taip pat nustato pagrindines sąvokas, susijusias su gyvūnų laikymu bei globa. Kaip yra formuluojama įstatymo preambulėje, jis yra skirtas nustatyti fizinių ir juridinių asmenų elgesio su naminiais, ūkinės paskirties, dekoratyviniais, ir kitais nelaisvėje laikomais gyvūnais bendruosius principus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo kančių, žiauraus elgesio ir kitų neigiamų poveikių ir būtų užtikrintas žmonių saugumas.

Įstatyme yra išvardinti draudžiamo elgesio su gyvūnais būdai, būtinosios auginimo ir laikymo sąlygos, fizinių ir juridinių asmenų teisės, pareigos bei atsakomybė, siekiant visapusiškai užtikrinti nelaisvėje laikomų gyvūnų gerovę.

Nuoroda į pilną šio įstatymo tekstą.

Veterinarijos įstatymas

Pagrindinė šio įstatymo paskirtis yra nustatyti veterinarijos veiklą pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos reikalavimus, apibrėžti veterinarijos formas ir jų reglamentavimo ypatumus, taip pat privalomuosius veterinarinės higienosreikalavimus, valstybinėsveterinarinės kontrolės ir valstybinės veterinarinės priežiūros pagrindus.

Žirgų globos teisiniam reglamentavimuišis įstatymas yra svarbus tuo, jog šiame teisės akte yra apibrėžtos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybosfunkcijos, kitų veterinarijos subjektų teisės, pareigos bei atsakomybė. Pagal šį įstatymą, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi plačius įgaliojimus tikrinti gyvūnų laikymo vietas, privačių veterinarijos gydytojų veiklą, veterinarinės kontrolės subjektus, įstatymų nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas ir taikyti kitas administracinio poveikio priemones asmenims už šio įstatymo pažeidimus.

Nuoroda į pilną šio įstatymo tekstą.

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Tiek Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, tiek ir Veterinarijos įstatymas numato, jog už teisės aktų pažeidimus gyvūnų priežiūros srityje yra numatyta administracinė atsakomybė. Šią atsakomybę detaliai apibrėžia Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Šio įstatymo 110 str. numato už gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybosjais taisyklių pažeidimus baudas iki 2000 litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Nuoroda į pilną šio įstatymo tekstą.

Tarptautiniai teisės aktai

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 str. nuostatas, tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Galima paminėti dvi svarbiausias tarptautines konvencijas gyvūnų apsaugos srityje, prie kurių yra prisijungusi Lietuva.

Europos Konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos

Ši konvencija deklaruoja, kad yra būtinas tam tikras pamatinis bendras požiūris ir praktika dėl atsakingo gyvūnų laikymo namuose. Kiekviena prisijungianti šalis įsipareigoja imtis reikiamų priemonių, kad šios Konvencijos nuostatos būtų taikomos namuose laikomiems gyvūnams, fizinio ar juridinio asmens laikomiems namų ūkyje ar įstaigoje prekybai, komerciniam veisimui ar išlaikymui ar gyvūnų globos namuose.

Nuoroda į pilną šios konvencijos tekstą.

Europos Konvencija dėl gyvūnų, laikomų ūkininkavimo tikslams, apsaugos

Ši Konvencija buvo priimta, siekiant sukurti bendrąsias nuostatas dėl gyvūnų, laikomų ūkininkavimo tikslams, apsaugos, ypač taikant moderniais intensyviais gyvulių auginimo technologijas. Ji taikoma gyvūnų laikymui, priežiūrai ir galvijų laikymui tvartuose, ypač gyvūnams, kuriems taikomos modernios intensyvios auginimo technologijos.
Pagal konvenciją, kiekviena susitariančioji šalis laikosi gyvūnų gerovės principų, nustatytų šios Konvencijos straipsniuose. Gyvūnai laikomi, aprūpinami pašaru, vandeniu ir prižiūrimi taip, kad atsižvelgiant į gyvūnų rūšį ir jų išsivystymą, prisitaikymą ir prijaukinimą, atitiktų jų fiziologinius poreikius pagal nusistovėjusią patirtį ir mokslo žinias.

Nuoroda į pilną šios konvencijos tekstą.

Europos Sąjungos teisė

Anksčiau minėtos konvencijos, prie kurių prisijungė Lietuva, yra priimtos Europos Tarybos šalių. Šie teisės aktai nėra sudėtine Europos Sąjungos teisės dalimi, kadangi Europos Taryba yra savarankiška tarptautinė organizacija, vienijanti 47 demokratines Europos valstybes, kuriai priklauso ir visos Europos Sąjungos valstybės narės.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ES teisė, greta nacionalinės teisės, tapo neatsiejama ir privaloma Lietuvos teisinės sistemos dalimi. Reikalavimai, susiję su gyvūnų globa ir priežiūra, kylantys iš Europos Sąjungos direktyvų, yra privalomai integruojami į nacionalinę teisę bei atsispindi Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Tolimesnės veiklos gairės ir tikslai gyvūnų globos ir priežiūros srityje, yra nustatyti Europos Sąjungos strategijoje dėl gyvūnų gerovės.

Aktualūs dokumentai susiję su Europos Sąjungos institucijų veikla gyvūnų gerovės srityje.